♦ သကၤန္းမ်ား
စဥ္ အမ်ိဳးအမည္ အရြယ္အစား
၁. တရုတ္စီ၀ိုင္စီဒြိစံုံု (M)
(L)
(XL)
၂. ကိုရီးယားစီ၀ိုင္စီဒြိစံု (L) 9စ၊ ဒါးခြဲ
(XL) 9စ၊ ဒါးခြဲ
၃. အင္ဒိနီးရွားစီ၀ိုင္စီဒြိစံု (L) 9စ၊ ဒါးခြဲ
(XL) 9စ၊ ဒါးခြဲ
၄. မေလးရွားစီ၀ိုင္စီဒြိစံုံု (L) 9စ၊ ဒါးခြဲ
(XL) 9စ၊ ဒါးခြဲ
၅. ကိုရီးယားမာတင္ဒြိစံု (L) 9စ၊ ဒါးခြဲ
(XL) 9စ၊ ဒါးခြဲ
၆. ယိုးဒယားလီနင္ဒြိစံု (L) 9စ၊ ဒါးခြဲ
(XL) 9စ၊ ဒါးခြဲ
၇. ကိုရီးယားလီနင္ဒြိစံုံု (L) 9စ၊ ဒါးခြဲ
(XL) 9စ၊ ဒါးခြဲ
၈. ပဒုမၼာေကာ္တြန္ဒြိစံုံုံု (L) 9စ၊ ဒါးခြဲ
(XL) 9စ၊ ဒါးခြဲ
၉. ႏွင္းပိုးဒြိစံုံုံုံု (L) 9စ၊ ဒါးခြဲ
(XL) 9စ၊ ဒါးခြဲ
၁၀. စတားေကာ္တြန္ဒြိစံု (L) 9စ၊ ဒါးခြဲ
၁၁. ဒါးၾကီးၾကာလီနင္ဒြိစံု (L) 9စ၊ ဒါးခြဲ
(XL) 9စ၊ ဒါးခြဲ
၁၂. Arrow မာတင္ဒြိစံု (L) 9စ၊ ဒါးခြဲ
(XL) 9စ၊ ဒါးခြဲ
စဥ္ အမ်ိဳးအမည္ အရြယ္အစား
၁၃. ပိုးလိပ္ျပာဒြိစံု (L) 9စ၊ ဒါးခြဲ
(XL) 9စ၊ ဒါးခြဲ
၁၄. CD ရိုင္ဖယ္ဒြိစံု (L) 9စ၊ ဒါးခြဲ
(XL) 9စ၊ ဒါးခြဲ
၁၅. ဂ်ပန္ရွယ္ဒြိစံုံု (L) 9စ၊ ဒါးခြဲ
(XL) 9စ၊ ဒါးခြဲ
၁၆. ဂ်ပန္စီ၀ိုင္စီ(ဘိုမ)ဒြိစံုံုံု (L) 9စ၊ ဒါးခြဲ
(XL) 9စ၊ ဒါးခြဲ
၁၇. အိုေအစစ္ၾကာခ်ည္ေပ်ာ့ဒြိစံု (L) 9စ၊ ဒါးခြဲ
(XL) 9စ၊ ဒါးခြဲ
၁၈. စတားမာတင္ဒြိစံု (L) 9စ၊ ဒါးခြဲ
၁၉. ဂ်ပန္မာတင္ဒြိစံု (L) 9စ၊ ဒါးခြဲ
(XL) 9စ၊ ဒါးခြဲ
၂၀. ဂ်ပန္လီနင္ဒြိစံုံု (L) 9စ၊ ဒါးခြဲ
(XL) 9စ၊ ဒါးခြဲ
၂၁. 108 ေပါင္းသားဒြိစံု (L) 9စ၊ ဒါးခြဲ
(XL) 9စ၊ ဒါးခြဲ
၂၂. သရီးရိုင္ဖယ္(ဘိုမ ၃၃၃)ဒိြစံုံု (L) 9စ၊ ဒါးခြဲ
(XL) 9စ၊ ဒါးခြဲ
၂၃. "သရီးရိုင္ဖယ္(ေသနတ္သံုးလတ္)ဒြိစံု" (L) 9စ၊ ဒါးခြဲ
(XL) 9စ၊ ဒါးခြဲ
၂၄. ဆြစ္ဇာလန္ေကာ္တြန္ဒြိစံု (L) 9စ၊ ဒါးခြဲ
(XL) 9စ၊ ဒါးခြဲ
၂၅. ၾကာရိုးခ်ည္ သကၤန္း ဒိြစံု (L) 9စ၊ ဒါးခြဲ
"သကၤန္းလွဴရ၊ ၿမတ္ဒါနေၾကာင့္၊ ဘ၀တိုင္း၀ယ္ လွမ်ိဳးၾကြယ္လ်က္၊ ၀တ္ထည္ဆင္းလွ၊ တ,တိုင္းရ၏၊ ဗုဒၶၿမတ္စြာ ၾကံဳေတြ႔ခါ၀ယ္၊ ဧဟိဘိကၡဳ၊ ရဟန္းၿပဳ၍၊ မဂ္လမ္းဖိုလ္ေပါက္၊ နိဗၺာန္ေရာက္သည္။ ၀မ္းေၿမာက္ဖြယ္ရာ၊ ခ်ည္းပါတကား။"